Ga naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BEHANDELEN VAN GOEDEREN

Algemene voorwaarden voor alle vennootschappen van de Stukwerkers Groep, met inbegrip van, doch niet beperkt tot Stukwerkers Havenbedrijf NV, De Baerdemaecker NV, Algemene Houtbehandelingen NV, Interface Terminal Gent, Ghent Container Terminal

Art. 1.       Onderhavige algemene voorwaarden voor goederenbehandeling vormen een essentieel onderdeel van de overeenkomst en zijn van toepassing op alle te leveren prestaties en diensten van welke aard ook en blijven van toepassing ook nadat de overeenkomst is beëindigd. . Elke afwijking ervan dient schriftelijk te worden overeengekomen voor elke specifieke opdracht afzonderlijk. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever welke voorwaarden dus niet van toepassing zijn. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zou blijken, zal uitsluitend deze bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zal hierdoor de rechtsgeldigheid en tegenstelbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet worden aangetast. De behandelaar behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen indien nodig en deze gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen onmiddellijk van toepassing zijn vanaf hun mededeling aan de opdrachtgever.

Art. 2.      In de onderhavige algemene voorwaarden alsmede in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de behandelaar en bij de uitvoering van de opdrachten welke de behandelaar vanwege de opdrachtgever ontvangt en door hem worden aanvaard, wordt bedoeld met : a) opdrachtgever : degene die aan de behandelaar een opdracht toevertrouwt voor het behandelen van goederen.
b) behandelaar : degene die de opdrachten aanvaardt en uitvoert. Hierin begrepen zijn ook de aangestelden.
c) Behandeling : (manutention) : hieronder dient verstaan het verplaatsen, lossen, laden, ontvangen, afleveren, sorteren, meten, wegen, tellen, merken, bemonsteren, herverpakken, verpakken, bewaken, opslag en bewaring in stapelhuizen of elders van de goederen. Deze opsomming is niet beperkend maar dient slechts als voorbeeld.
De verplaatsing van goederen met behulp van vervoermiddelen in het havengebied dient als een behandeling en niet als vervoer geïnterpreteerd te worden, niettegenstaande hiervoor de instructies luiden “te voeren van/naar” zolang deze verplaatsingen/vervoer, al dan niet onder toltoezicht, geschieden als onderdeel van een FOB-levering of om de verbinding tussen twee andere vervoermiddelen, twee stapelhuizen of opslagplaatsen of tussen een stapelhuis of opslagplaats en een vervoermiddel binnen het havengebied tot stand te brengen of voor aflevering en/of opslag.
d) Vervoer : het organiseren of zelf uitvoeren van het vervoer van goederen waartoe de behandelaar een specifieke vervoersopdracht heeft ontvangen vanwege de opdrachtgever en deze opdracht heeft aanvaard en dit met uitzondering van de verplaatsing van goederen zoals bepaald in litt. C§2 van dit artikel.

Art. 3.      De vanwege de opdrachtgever ontvangen orders zijn bindend voor de opdrachtgever: de orders zullen in hoofde van de behandelaar slechts als aanvaard worden beschouwd na schriftelijke bevestiging dienaangaande uitgaande van het daartoe bevoegde orgaan van de behandelaar.

Art. 4.      De prijzen zijn gebaseerd op de lonen en kosten ten tijde van de prijsopgave door de behandelaar en gaan uit van een uitvoering in het kader der gewone dagtaak. Supplementen voor opdrachten uitgevoerd buiten het kader der gewone dagtaak worden in rekening gebracht volgens de algemeen geldende coëfficiënten. De prijzen zijn ten allen tijde onderworpen aan schommelingen die het gevolg zijn van wijzigingen van de loonkosten, van de sociale lasten of van de verzekeringskosten of van andere objectieve elementen die de kosten noodzakelijkerwijze beïnvloeden. De prijzen zijn slechts vast voor zover dit als dusdanig schriftelijk is bevestigd geworden door de behandelaar. En al weze een vaste prijs overeengekomen, toch zijn desalniettemin nooit in de prijs inbegrepen :
– Verlet onafhankelijk van de wil van de behandelaar is niet in deze prijzen begrepen. Verlet kan ontstaan door regen, sneeuw, ijsgang, storm, het niet openliggen der luiken, het niet wegnemen der gebinten, te laat aankomen van schepen, wagons, camions, breken of verplaatsen van werktuigen, moeilijkheden met arbeiders, toestand van de goederen, averij, bevuiling, gevaarlijk werk, onduidelijke of verkeerde opdrachten, het te vroeg beëindigen van de werkzaamheden voor het einde van de shift. Deze opsomming is niet beperkend en dient slechts als voorbeeld van oorzaken van verlet. Alle kosten ontstaan door oponthoud van de behandelaar en onafhankelijk van zijn wil zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
– Bewaking, afdekken van goederen, caleren, leveren van zeilen, rennen of andere materialen, of verband houdende prestaties, zijn niet in de prijzen begrepen.
De prijzen worden in geval van devaluatie van de munt waarin ze zijn uitgedrukt aangepast, ook wanneer ze vast zouden zijn.

Art. 5.      Tenzij in geval van opzet van hemzelf of zijn aangestelden, is de behandelaar nooit aansprakelijk voor beschadigingen en/of verlies (hetzij der behandelde goederen; hetzij van het te behandelen schip, vervoermateriaal en andere goederen van welke aard ook, toebehorende aan de opdrachtgever of door hem gebruikt of aan hem toevertrouwd), welke de oorzaak van de beschadiging of het verlies ook zij. Het bewijs van het opzet zal dienen geleverd te worden door de schadelijdende partij. Ook ingeval van opzet is de behandelaar nooit aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook zoals maar niet uitsluitend financiële gevolgen, vertragingsschade of vorderingen van medecontractanten van de opdrachtgever. De behandelaar is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onderaannemers en/of bij de goederenbehandeling betrokken derden. De opdrachtgever zal de onderaannemer of derde rechtstreeks dienen aan te spreken. De opdrachtgever verbindt er zich toe zijn verzekeraar op de hoogte te brengen van voormelde afstand van verhaal tegenover de behandelaar. Indien de behandelaar  toch zou worden aangesproken door de verzekeraar van de opdrachtgever zal deze laatste de behandelaar hiervoor vrijwaren en gehouden zijn alle bedragen in hoofdsom, intresten en kosten die de behandelaar aan voornoemde verzekeraar zou dienen te betalen, op eerste verzoek aan de behandelaar te betalen.

Art. 6.      De opdrachtgever verbindt er zich toe voorafgaandelijk en schriftelijk aan de behandelaar alle karakteristieken en eigenschappen van de te behandelen goederen mede te delen die vereist zijn opdat de behandelaar de hem toevertrouwde opdracht veilig en op een normale en gebruikelijke wijze kan uitvoeren. De behandelaar is niet gehouden de volledigheid of de juistheid van de desbetreffende mededelingen van de opdrachtgever na te gaan, noch zelf de eigenschappen of karakteristieken der te behandelen goederen te onderzoeken indien deze niet door de opdrachtgever werden medegedeeld.
De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor alle mogelijke schade, zoals maar niet uitsluitend lichamelijke schade, schade aan de goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, schade aan andere eigendommen van de behandelaar of van derden welke schade het gevolg is of verband houdt met de eigenschappen en karakteristieken der goederen en dit ongeacht of de voorafgaandelijke mededeling van deze eigenschappen en karakteristieken aan de behandelaar, volledig, onvolledig, onjuist zou zijn of helemaal niet zou zijn gebeurd. Daarenboven verbindt de opdrachtgever er zich toe de behandelaar te vrijwaren tegen elke vordering van derden hieruit voortspruitend.
De goederenbehandelaar zal slechts kunnen worden aangesproken in geval van opzet zijnen hoofde of in hoofde zijner aangestelden, de bewijslast dienaangaande rustende op de opdrachtgever.
De opdrachtgever verbindt er zich toe zijn verzekeraar op de hoogte te brengen van voormelde afstand van elk verhaal tegenover de behandelaar, alsmede van de verplichting tot vrijwaring van de behandelaar door de opdrachtgever tegen gebeurlijke aanspraken van derden.
Indien de behandelaar toch zou worden aangesproken door de verzekeraar van de opdrachtgever zal deze laatste de behandelaar hiervoor vrijwaren en gehouden zijn alle bedragen in hoofdsom, intresten en kosten die de behandelaar aan voornoemde verzekeraar zou dienen te betalen, op eerste verzoek aan de behandelaar te betalen.

Art.7.       Tenzij in geval van voorafgaandelijke schriftelijke waarde – aangifte van de te behandelen goederen door de opdrachtgever zal de eventuele aansprakelijkheid van de behandelaar in elk geval beperkt zijn tot 435 euro per collo en voor stortgoederen tot 125 euro per ton.
Afgezien van het aantal colli of het totaal gewicht van de beschadigde of verloren gegane goederen zal de maximale aansprakelijkheid van de behandelaar voor lichamelijke schade, schade of verlies aan goederen die al dan niet het voorwerp uitmaken van de overeenkomst, schade aan vervoermiddelen of materieel in eigendom toebehorend aan of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever of door derden in totaal samen nooit meer bedragen dan 25.000,00 EUR voor één of meerdere schadegevallen voortvloeiend uit één en dezelfde overeenkomst tussen opdrachtgever en behandelaar. De maximale aansprakelijkheid van de behandelaar op jaarbasis is beperkt tot 75.000,00 EUR afgezien van het aantal schadegevallen en het aantal overeenkomsten met de opdrachtgever tijdens dat jaar.

Art.8.       De goederen opgeslagen in eigen of gehuurde magazijnen van de behandelaar of op elke andere opslagplaats al dan niet in openlucht dienen verzekerd te zijn door de opdrachtgever of de eigenaar der goederen tegen brand volgens Art.20 van de  Goederenverzekeringspolis van Antwerpen dd. 20.04.2004 of krachtens een Antwerpse zeeverzekeringspolis of enig ander verzekeringscontract dat zoals beide eerste de clausule van verzaking aan het recht op verhaal vanwege de verzekeraars ingeval van brandramp bevat. De behandelaar verzaakt wederkerig aan alle verhaal tegenover de eigenaars der goederen voor de schade eventueel aan zijn gebouwen door brandramp veroorzaakt.

Art.9.       De door de behandelaar gefactureerde bedragen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de behandelaar. Tenzij schriftelijk en gemotiveerd protest binnen 7 dagen na factuurdatum wordt de factuur beschouwd als definitief en onherroepelijk door de opdrachtgever aanvaard. Ingeval van laattijdige betalingen zullen de onbetaald gebleven factuurbedragen vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning een verwijlintrest opleveren van 1,5 % per maand; daarenboven zullen de onbetaald gebleven bedragen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning forfaitair worden verhoogd met 15% op de eerste schijf van 2.500 euro (met een minimum van 125 euro), 10% op de schijf van 2.501 euro tot 12.400 euro en 5% op de schijf boven de 12.400 euro. Geen enkele vorm van documentair krediet, welke dan ook, zal aanleiding geven tot schuldvernieuwing.

Art.10.     Alle schuldvorderingen op de opdrachtgever vormen één overdeelde schuldvordering, ook deze welke betrekking hebben op vroegere opdrachten en op goederen welke niet meer in behandeling zijn. De behandelaar is gerechtigd de hem toevertrouwde goederen onder zich te houden en niet af te leveren zolang zijn vordering niet voldaan is. Onafgezien het retentie en/of voorrecht van de behandelaar is er bij deze tussen de behandelaar en opdrachtgever uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen bij de behandelaar in behandeling zijnde aan hem in pand gegeven zijn tot zekerheid van deze onverdeelde schuldvordering en dat indien hij vereist tot verkoop ervan mag overgaan tot voldoening van zijn vordering.

Art.11. Alle vorderingen van de opdrachtgever lastens de behandelaar, diens aangestelden en onderaannemers verjaren door verloop van 9 maanden te rekenen vanaf de dag dat de opdrachtgever kennis heeft of kan hebben van het feit dat aanleiding geeft tot deze vordering en minstens vanaf de datum van de factuur van de behandelaar die betrekking heeft op de verrichtingen naar aanleiding waarvan de vordering wordt gesteld.

Art. 12      Ter beslechting van alle betwistingen en geschillen zijn uitsluitend bevoegd de Rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel der behandelaar is gevestigd, tenzij de behandelaar er de voorkeur aan geeft voor een andere Rechtbank te dagvaarden. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst en op alle gevolgen die voortvloeien uit de uitvoering of de niet uitvoering ervan.

Art.13.     Voor al wat niet geregeld is in de onderhavige algemene voorwaarden of contractuele afspraken, zijn volgende Algemene Sectorale voorwaarden van toepassing. Een voor eensluidend verklaard afschrift ervan wordt op schriftelijk verzoek per kerende afgeleverd in het Nederlands, Frans, Engels of Duits. De Nederlandse tekst heeft voorrang in het geval van een interpretatieverschil tussen de diverse teksten. Onder de Algemene sectorale voorwaarden wordt verstaan:

– De Algemene Logistieke voorwaarden opgesteld door TLV voor elke activiteit/opdracht  die valt onder Logistieke Dienstverlening en bijkomende werkzaamheden, zoals neergelegd bij de Griffie van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen en Waasland op 9/10/2015
– De Algemene Belgische Expeditievoorwaarden (CEB) opgesteld door VEA voor elke activiteit/opdracht die valt onder Expeditie – douane en BTW opdrachten, zoals gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24/06/2005 onder het nummer 009237
– De Algemene voorwaarden voor de behandeling van goederen en gerelateerde activiteiten in de Antwerpse Haven (ABAS), opgesteld door de KVBG zoals neergelegd op het registratiekantoor 10 te Antwerpen op 26/03/2009
Ingeval van afwijkende of onverenigbare bepalingen hebben onderhavige Algemene Voorwaarden steeds voorrang op de bepalingen van bovenvermelde algemene Sectorale voorwaarden.

Art.14.     De Nederlandstalige tekst heeft voorrang in geval van interpretatieverschil tussen de diverse teksten. De Franstalige, Engelstalige of Duitstalige vertaling van deze algemene voorwaarden is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.